Служба по Трудова медицина

Полезна информация за това как да си изберем качествена служба по трудова медицина СТМ

Списъкът на необходимата документация за защита на труда

Нашата фирма ЛОТ-КОНСУЛТ ЕООД вече над 26 години успешно консултирам големи, средни и малки предприятия от всички икономически сектори – производство, строителство, преработваща промишленост, образование, здравеопазване, транспорт, нефт и газ, банки, държавни органи, търговия на едро и дребно, телекомуникации и др.. Свържете се с нас, нашите координати са: София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16; тел.: +359 2 917 29 1.

Списъкът с необходимата документация, подлежаща на проверка от служба по Трудова медицина включва:

– Система за управление на здравето и безопасността при работа (БЗР)

-Вход Въвеждане на брифинг

-Въвеждане на брифинг програма

-Списък на продукции и професии, при които медицинските прегледи са задължителни

– График за периодични медицински прегледи

-Списък на безплатни специални дрехи, обувки и други лични предпазни средства

-Лична карта за работно облекло, предпазни обувки и предпазни устройства

– Списание за инструктажи за начално обучение

-Списък на основните въпроси на обучението на работното място.

Списание за поръчки и инструкции

– Заповеди за създаване на комисии за тестване на знанията за безопасни методи на работа, протоколи на комисии.Комисии от две нива – мениджъри (специалисти), работници.

– График на тестване на знания, контрол на безопасността на труда

– Програма за обучение на работниците за безопасни методи на работа, първа помощ

-Списък на текущите инструкции за защита на труда

-Инструкции за защита на труда

-Списък на опасните работи

-Редници за назначаване на отговорни лица за работа с повишена опасност

– Списание за регистрация на разрешения за работа за работа с повишена опасност

-Списък на професии и видове работа, които са обект на повишени изисквания за безопасност

– Списание за издаване на документация за защита на труда

-Редници за назначаване на отговорни лица за безопасна работа на подемни машини и електрически съоръжения

-За поръчка за допускане до работата на персонала, обслужващ подемни механизми

-Планиране на мерки за защита на труда

-Дневник регистър на производствени аварии

Материали за произшествия и разследвания

-Списък на инженерния и електрическия персонал, който трябва да има квалификационна група за електрическа безопасност, списък на професиите и работните места, изискващи назначаване на I група, II група (сертификат за електрическа безопасност)

-Зареждане на комисия, която да следи състоянието на експлоатацията на сградите и конструкциите

-За поръчка на лицето, отговорно за газовата промишленост.