Работно и униформено облекло zbutinfo.com

Работно и униформено облекло – полезна информация от експертите по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ от zbutinfo.com

Работно и униформено облекло

Знаете ли какви са условията и реда за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло? Ако искате да разберете всичко за безплатното работно и униформено облекло, прочетете статията на експертите по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ в zbutinfo.com.

Работно и униформено облекло
Работно и униформено облекло

В статията на колегите ще разберете, че условията и редът за осигуряване на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло в съвременните икономически условия са определени с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло. Тя е приета с ПМС № 10 от 20.01.2011 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 28 януари 2011 г.), в сила от 1 февруари 2011 г. и е структурирана така, че посочва ясно и точно задълженията на работодателя и задълженията на работниците и служителите при предоставянето на безплатно работно и униформено облекло и дава отговор на следните основни въпроси:

КАКВО Е ОСНОВНОТО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА РАБОТНОТО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО?

КАК СЕ ТРЕТИРА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ОТ СЧЕТОВОДНА ГЛЕДНА ТОЧКА?

КАК СЕ ТРЕТИРА РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО ОТ ДАНЪЧНА ГЛЕДНА ТОЧКА?

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ МИНИМАЛНА ИЗИСКВАНА ДОКУМЕНТАЦИЯ?

  • Провеждането на задължителни предварителни консултации с представителите на работниците и служителите за работно и униформено облекло, които се документират по надлежния ред;
  • Издаване на заповед от работодателя за определянето на условията и реда за осигуряването на работниците и служителите с безплатно работно и униформено облекло;
  • Установяване на писменни Правила за предоставянето и ползването на безплатното работно и униформено облекло. Тези правила трябва задължително да бъдат записани в Правилника за вътрешния трудов ред;
  • Трябва да се определи срока на износването на работното и униформеното облекло;

КАКВИ СА ОСНОВНИТЕ ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ?

  • Правата на работниците и служителите
  • Задълженията на работниците и служителите
  • Отговорностите на работниците и служителите

В КОИ СЛУЧАИ НЕ СЕ ПРИЛАГА НАРЕДБАТА ЗА БЕЗПЛАТНО РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО?

Още полезна информация за сайтовете на България, може да намерите в категория: